Torenstraat 30, slopen en vervangen bestaande winkel/woning door nieuw pand tbv winkel en bovenwoning

Dit item is verlopen op 13-03-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verleende vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 8881BK
Publicatiedatum: 16-01-2014

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunning

d.d. 14-1-2014 nr. OV 2013-089 voor slopen en vervangen bestaande winkel/woning door nieuw pand tbv winkel en bovenwoning, Torenstraat 30 te West-Terschelling

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift tegen bovengenoemde besluiten indienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  WEST-TERSCHELLING.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, sector Bestuursrecht (Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande besluiten. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.