Nieuws

Voordracht nieuwe burgemeester

Met veel vertrouwen heeft de gemeenteraad van Terschelling in een extra raadsvergadering op 26 augustus 2020 Caroline van de Pol voorgedragen als nieuwe burgemeester van Terschelling. De burgemeesterspost van Terschelling kwam in april vrij na het vertrek van Bert Wassink.

Caroline van de Pol is samenwonend heeft 2 zonen en woont in Ursem. Op dit moment is zij nog wethouder voor de VVD in de gemeente Koggenland.

Als bestuurder en politica heeft ze ruime ervaring in het openbaar bestuur. Haar drijfveer is de interactie tussen samenleving, bestuur en politiek. De vertrouwenscommissie was unaniem in haar advies aan de gemeenteraad. De commissie omschrijft haar als een warme empathische persoonlijkheid, een echte teamspeler die een sterk belang hecht aan de samenwerking met de andere eilanden en gemeenten.

De vertrouwenscommissie heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Er hebben 41 kandidaten op de vacature gereageerd.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De raad verwacht dat de nieuwe burgemeester 28 oktober a.s. kan worden geïnstalleerd. Tot de installatie blijft burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld de taken waarnemen.

Foto Burgemeester

Bijzondere raadsvergadering aanbeveling nieuwe burgemeester

Tijdens een bijzondere raadsvergadering op 26 augustus 2020 bespreekt de raad de aanbeveling voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Terschelling.

Na de besloten bespreking over de bevindingen van de vertrouwenscommissie en stemming, wordt in een openbaar deel van de vergadering de eerst aanbevolen burgemeesterskandidaat bekendgemaakt. Deze bekendmaking, zal om ongeveer 20.00 uur plaatsvinden en is live te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via Terschelling TV. De gemeenteraad zal twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten.

Profielschets

De Commissaris van de Koning in Fryslân drs. A.A.M. Brok ontving 41 sollicitaties voor het ambt van burgemeester op Terschelling. De vertrouwenscommissie heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de geselecteerde kandidaten. De aanbeveling wordt gedaan op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets van de nieuwe burgemeester.

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie bestaat uit 5 gemeenteraadsleden, de griffier als secretaris van de commissie, de gemeentesecretaris en een  wethouder in de rol van adviseur van de vertrouwenscommissie.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind oktober het ambt gaan bekleden. Tot die tijd zal mevrouw J. Hermans-Vloedbeld als waarnemend burgemeester aanblijven.

Het raadsinformatie systeem van de gemeenteraad is vernieuwd!

Hier vindt u  informatie m.b.t. de gemeenteraad zoals; Agendastukken van de vergaderingen, uitzendingen van commissie en raad, schriftelijke vragen, de vraagbaak met de meest voorkomende vragen etc.. Klik  hier of hierboven op 'Raadsinformatiesysteem' en neem een kijkje! We zijn benieuwd wat u ervan vindt.

41 kandidaten voor burgemeesterschap Terschelling

Foto Terschelling

Op de vacature van burgemeester van Terschelling hebben 41 mensen gesolliciteerd. Het gaat om 13 vrouwen en 28 mannen. De leeftijd van de belangstellenden varieert tussen 43 en 63 jaar.

Tien kandidaten zijn lid van de VVD , acht zijn partijloos, verder geven kandidaten aan lid te zijn CDA (5), D’66 (5), GroenLinks (5), lokaal (4), PvdA (3) en één kandidaat van de ChristenUnie.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok verwacht dat de nieuwe burgemeester eind oktober begin november kan aantreden. De commissaris heeft na gesprekken met kandidaten een selectie uit de sollicitanten gemaakt en hierover op 10 juli overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie.

Deze commissie krijgt alle sollicitatiebrieven te zien en spreekt met de geselecteerde kandidaten. Vervolgens brengt de commissie verslag uit aan de gemeenteraad, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministerraad volgen in hun voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.

Een nieuw gezicht

Per 6 februari 2020 is mevrouw Lidewij van der Kooi door de gemeenteraad aangewezen als tweede loco-griffier. Zij zal deze functie alleen vervullen op momenten dat zowel de griffier als loco-griffier afwezig zijn.

Foto L. van der Kooi

Afgelopen commissievergadering was zij in die hoedanigheid op donderdag 18 juni jl. aanwezig bij de voortzetting van de geschorste commissievergadering van 17 juni  2020.

Terschelling op weg naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester!         

Maar liefst 174  inwoners gaven aan welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Die moet vooral betrokken zijn, oog voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben en toegankelijk zijn voor de inwoners. Deze resultaten zijn door de gemeenteraad meegenomen bij het opstellen van de profielschets. De profielschets voor een nieuwe burgemeester is door de gemeenteraad tijdens de bijzondere openbare raadsvergadering van 26 mei 2020 besproken, vastgesteld en overhandigd aan de CdK v.d. provincie Fryslân.  De openbare raad van 26 mei 2020 kunt u hier terugluisteren, de stukken vindt u hier.

Voor meer informatie over de vacature van burgemeester raadpleeg de site van de provincie Fryslân 

                                         

Van 29 april tot 7 mei konden inwoners van Terschelling met de gemeente meedenken wat volgens hen de nieuwe burgemeester zou moeten kunnen, willen, weten en zijn.  De uitkomsten zullen door de gemeenteraad worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. In de profielschets geeft de gemeenteraad aan welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester.

De uitkomsten van dit onderzoek vindt u hier terug

Terschelling op weg naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

De afgelopen week hebben inwoners van Terschelling met de gemeente kunnen meedenken. Via een online vragenlijst of via de nieuwe app; “Terschelling denkt mee” kon men aangeven wat volgens hen de nieuwe burgemeester zou moeten kunnen, willen, weten en zijn. De uitkomsten van dit onderzoek zullen door de gemeenteraad worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. In de profielschets geeft de gemeenteraad aan welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester.

Op woensdag 26 mei 2020 houdt de gemeenteraad over dit onderwerp een extra raadsvergadering.  U kunt de vergadering online (zowel live als naderhand) hier of via TerschelllingTv  bekijken.

                                       

Meedenken met de gemeente via nieuwe App

De gemeente Terschelling vindt het belangrijk dat u als inwoner kunt meedenken. Graag doen we een beroep op u: ‘Denk mee met de gemeente’ !  Download hiervoor onze nieuwe app;  ‘Terschelling denkt mee’ . De gemeente zal u een een aantal keer per jaar om uw mening vragen, over zaken als de leefbaarheid of onze dienstverlening e.d.. Uw input zal worden meegenomen om onze gemeentelijke taken te optimaliseren.

                                                              De app is te downloaden in de Google Play Store en Apple App Store.

                                                                                                                Zoek op:

                                                                                                 Terschelling denkt mee

Denk mee over onze nieuwe burgemeester

Het eerste belangrijke item waarover de gemeente u vraagt mee te denken is de profielschets van de nieuwe, kroonbenoemde burgemeester. Wat zou de nieuwe burgemeester volgens u moeten kunnen, willen, weten en zijn? Uw input zal worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe, kroonbenoemde burgemeester. U kunt meedenken tot 7 mei aanstaande.

Wilt u de app niet downloaden, maar toch meedoen met dit onderzoek? Via www.moventem.nl/terschellingdenktmee kunt u via een online vragenlijst met het onderzoek meedoen.

Mocht u moeite hebben met een digitale enquête of app, dan kunt u telefonisch contact op nemen met de griffie van de gemeente Terschelling via telefoonnummer 0562-446207 Zij nemen de vragen dan telefonisch met u door.

We hopen dat veel mensen aan dit onderzoek willen meewerken zodat er een representatief beeld ontstaat van wat mensen de meeste belangrijke eigenschappen vinden voor hun nieuwe burgemeester.

Eerste digitale raadsvergadering een feit!

Op 9 april jl., trad de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ in werking. De gemeenteraad van Terschelling heeft hierdoor op 22 april jl. haar eerste, digitale raadsvergadering  gehouden. De raad volgt hiermee de adviezen van het RIVM t.a.v. de bestrijding van het Coronavirus.

Het digitaal vergaderen was wennen maar het is goed gelukt. Met dank aan de technische ondersteuning, de Griffier, TerschellingTv en zeker ook alle raadsleden heeft de gemeenteraad zijn werk kunnen doen aldus de voorzitter van de raad, mevrouw Hermans – Vloedbeld.

Eerste digitale Raadsvergadering op woensdag 22 april 2020 om 19.30 uur.

De gemeenteraad van Terschelling houdt op woensdag 22 april haar eerste digitale raadsvergadering. De gemeenteraadsleden vergaderen digitaal, vanuit huis.

De recent aangenomen landelijke spoedwetgeving ( i.vm de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus) maakt het nu mogelijk dat de gemeenteraad in het geheel, digitaal vergadert. Ook kunnen er nu tijdelijk door de raad, digitaal besluiten worden genomen.

Inwoners kunnen de vergaderingen, zowel live als naderhand, volgen via Terschelling TV. Er is dus geen fysieke publieke tribune. Via deze link  kunt u de vergadering volgen. De agenda kunt u via deze link terugvinden

Benoeming waarnemend burgemeester Terschelling.

Mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld is door de commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok beëdigd als waarnemend burgemeester van Terschelling. De benoeming is  1 april ingegaan. Het besluit kwam tot stand in goed overleg en in overeenstemming met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Terschelling die unaniem waren. Hermans-Vloedbeld blijft waarnemer tot 1 november dit jaar. Dan maakt ze plaats voor een kroonbenoemde burgemeester. 

Hermans-Vloedbeld heeft veel ervaring in het openbaar bestuur. Ze was burgemeester in vijf gemeenten. Haar kennis en ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid waren voor de commissaris reden haar te vragen. In deze tijden van crisis komt dat goed van pas. Ze was raadslid en wethouder in Losser en burgemeester van Ouderkerk, Ridderkerk en Almelo en waarnemend burgemeester van Oud-Beijerland en Noordwijk. 

Op Terschelling is ze de opvolger van Bert Wassink (GroenLinks) die op 1 april aan de slag gaat als wethouder in Leeuwarden. In januari maakte hij bekend zich niet herbenoembaar te stellen voor een tweede termijn op het eiland. 

Met de benoeming van Hermans-Vloedbeld telt Fryslân zes vrouwelijke burgemeesters. Niet eerder waren er in deze provincie zes vrouwelijke burgemeesters. Een novum.

Gemeenteraad en raadscommissie vergaderen in 2020 op woensdagavonden

Vanaf januari 2020 vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissie op woensdag in plaats van dinsdag. De eerste vergadering vindt plaats op 22 januari.

Op www.gemeenteraadterschelling.nl vindt u het vergaderschema en de agenda’s. De vergaderingen zijn live te volgen via terschelling.raadsinformatie.nl en u bent uiteraard van harte welkom op het gemeentehuis om een vergadering bij te wonen.

Taco Lugt stopt als fractievoorzitter van de VVD

Vanaf heden neemt Danny Ruige het fractievoorzitterschap van de VVD over van Taco Lugt. Dhr. Lugt zegt hierover: "Na inmiddels alweer 6 jaar met veel enthousiasme leiding te hebben gegeven aan de VVD fractie op Terschelling, vind ik het nu tijd om het stokje door te geven.

Na uitgebreid overleg met de fractie heeft Danny Ruige zich bereid gevonden deze rol per direct van mij over te nemen. Ik feliciteer hem hiermee en wens hem veel succes.

Ik blijf mij overigens wel gewoon inzetten voor de eilander gemeenschap als VVD gemeenteraadslid."
 

Evert van Leunen benoemd tot commissielid

In de raadsvergadering van 24 september 2019 is dhr. E.J. van Leunen, voormalig wethouder en raadslid, benoemd tot lid van de raadscommissie namens de fractie PvdA. Hij vervangt dhr. H. van Deelen.

Jan Jongsma benoemd tot commissielid

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 is dhr. J. Jongsma benoemd tot lid van de raadscommissie namens de fractie VVD. Dhr. Jongsma heeft eerder raadslid Ruige vervangen tijdens diens afwezigheid begin 2019.

Raadslid Ruige tijdelijk vervangen.

Raadslid Danny Ruige van de fractie van de VVD heeft de voorzitter van de raad (de burgemeester) vanwege persoonlijke omstandigheden schriftelijk verzocht hem tijdelijk te ontslaan als raadslid. Door de voorzitter van de raad is op 15 februari 2019 ingestemd met dat verzoek. Het raadslidmaatschap van de heer Ruige herleeft van rechtswege zestien weken na ingang van het tijdelijk ontslag.

De gemeenteraad zal worden voorgesteld op 26 februari 2019 de heer Jan Jongsma (eveneens VVD) als tijdelijk vervanger van de heer Ruige te installeren.

Raadslid Schol tijdelijk vervangen.

Raadslid Aukje Schol van de fractie van de PvdA heeft de voorzitter van de raad (de burgemeester) vanwege persoonlijke omstandigheden schriftelijk verzocht haar tijdelijk te ontslaan als raadslid. Door de voorzitter van de raad is op 10 december 2018 ingestemd met dat verzoek. Het raadslidmaatschap van Schol herleeft van rechtswege zestien weken na ingang van het tijdelijk ontslag.

De gemeenteraad zal worden voorgesteld op 18 december 2018 de heer E.J. (Evert) van Leunen (eveneens PvdA) als tijdelijk vervanger van mevrouw Schol te installeren.

COLLEGE

Op 28 mei, in een extra raadsvergadering, zijn de nieuwe wethouders benoemd en is het Eilandakkoord vastgesteld. U kunt deze vergadering hier terugluisteren.

Namens de PvdA is Sietze Haringa benoemd tot wethouder, namens de VVD Jeltje Hoekstra-Sikkema, elk met een formatie van 0,8 fte.

Foto: De Eilandpers

EILANDAKKOORD

Op maandag 28 mei zullen in een extra raadsvergadering de nieuwe wethouders benoemd worden. Tevens zal in die vergadering het Eilandakkoord besproken worden, met als doel dit vast te stellen. Bij dit agendapunt zijn ook niet-raadsleden welkom om het woord te voeren, mits zij zich vóór 25 mei hebben aangemeld bij de griffie via grifts@terschelling.nl .

De volledige agenda en stukken, waaronder het Eilandakkoord, vindt u hier.

PERSBERICHT D.D. 14 mei 2018
Nieuwe wethouder PvdA

De Partij van de Arbeid op Terschelling zal Sietze Haringa voordragen als wethouderskandidaat.

Sietze Haringa (1958) is een geboren en getogen Terschellinger. Na zijn studie is hij aan de vaste wal gaan wonen en werken.

Toch is hij altijd betrokken gebleven bij het eiland en veelvuldig op het eiland aanwezig. Zowel voor familiebezoeken, als ook in diverse functies voor eilander organisaties. Bijvoorbeeld voor het bestuur van Oerol of als onafhankelijk voorzitter van de Raden van Advies Waddenveren en voor het bestuur van de Waddenvereniging.

Tot 2016 was Haringa jarenlang partner bij KPMG, alwaar hij werkzaam was als accountant en adviseur. Sinds zijn uittreden als partner is hij actief als toezichthouder, bestuurslid en zelfstandig adviseur van diverse organisaties.

Welke portefeuilles Haringa zal gaan invullen, is nu nog niet bekend. Dat moet nog besproken en verdeeld worden met de andere Collegeleden.

In een extra raadsvergadering op 28 mei zullen de wethouders van het nieuwe College geïnstalleerd worden.

PERSBERICHT D.D. 9 mei 2018
Voortgang formatie

De afgelopen weken hebben PvdA en VVD met elkaar gewerkt aan de totstandkoming van een eilandakkoord voor Terschelling. De gesprekken zijn begeleid door formateur Irona Groeneveld. Het eilandakkoord is voortgekomen uit de gesprekken die gevoerd zijn met de raadsfracties, eilanders, ondernemers en belangenorganisaties.

"We willen samen met de eilanders bouwen aan een krachtig, mooi en leefbaar Terschelling. Daarom hebben we ook ingezet op een eilandakkoord; een akkoord met een breed draagvlak op het eiland." zeggen Taco Lugt (VVD) en Christa Oosterbaan (PvdA).

Deze week wordt er nog een financiële doorrekening gemaakt van het akkoord en vindt er een laatste ambtelijke check plaats. Daarna wordt het eilandakkoord openbaar gemaakt en op de website van de gemeente Terschelling geplaatst. Op 28 mei wordt het akkoord in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. 

GESPREKKEN EILANDAKKOORD

Op 11, 12 en 13 april hebben er gesprekken plaatsgevonden ter voorbereiding op een "eilandakkoord". Op uitnodiging van PvdA en VVD schoven in een zevental gesprekken diverse personen, organisaties en leden van de overige partijen aan om te praten over specifieke thema's. In drie kwartier tijd kwamen respectievelijk onderwijs, verkeer en mobiliteit, zorg, duurzaamheid, wonen, toerisme en werkgelegenheid en tenslotte burgerparticipatie en communicatie ter tafel. Verslagen van de gesprekken kunt u inzien middels de links hieronder.

Gespreksverslag Onderwijs, 11 april 2018

Gespreksverslag Verkeer en mobiliteit, 11 april 2018

Gespreksverslag Zorg, 11 april 2018

Gespreksverslag Duurzaamheid, 12 april 2018

Gespreksverslag Wonen, 12 april 2018

Gespreksverslag Toerisme en werkgelegenheid, 13 april 2018

Gespreksverslag Burgerparticipatie en communicatie, 13 april 2018

PERSBERICHT 18 april 2018
Evert van Leunen

Nu op Terschelling aan een nieuwe coalitie en een nieuw college van B&W wordt gewerkt door een "eiland-programma" op te stellen, moeten wij u melden dat Evert van Leunen als wethouder geen deel uit zal maken van het nieuwe college van B&W. Gedurende een interim-periode van negen maanden heeft Evert deze functie voor de PvdA op Terschelling bekleed. We hebben allen veel tijd en energie gestoken in deze interim periode, maar we zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat Evert beter tot zijn recht zal komen in een andere functie.

De PvdA op Terschelling zal op zoek gaan naar een nieuwe wethouderskandidaat voor de komende bestuursperiode.
Wij danken een ieder die Evert geadviseerd en gesteund heeft en kijken terug op een goede periode.

Fractie PvdA Terschelling en Evert van Leunen.

BERICHT VOORTGANG FORMATIE, 16 april 2018

Dag allen,

Zoals bekend zijn VVD en PvdA met elkaar in gesprek om te komen tot een eilandakkoord. Voor dit akkoord is inbreng gevraagd van de raadsfracties, ondernemers, eilanders en belangenorganisaties. Afgelopen woensdag- donderdag- en vrijdagmorgen zijn over een zevental onderwerpen gesprekken gevoerd. Wij hebben die gesprekken als heel zinvol en plezierig ervaren. Hartelijk dank voor jullie inbreng in die gesprekken!

Dit weekeind zijn al een flink aantal onderwerpen uit deze sessies aan de orde geweest in gesprekken tussen PvdA en VVD en is een begin gemaakt met het eilandakkoord. De gesprekken zijn begeleid door formateur Irona Groeneveld.

Deze week zal er nog een gesprek plaatsvinden met de andere fracties, waarin zij ook nog hun inbreng voor het eilandakkoord kunnen meegeven aan de onderhandelende partijen.

In de tweede week van mei hopen wij een concept-akkoord voor te kunnen leggen aan de Gemeenteraad ter bespreking.

met vriendelijke groet, Christa Oosterbaan, PvdA Taco Lugt, VVD

PERSBERICHT 26 maart 2018
Verkiezingen gemeenteraad 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. 'De kiezer heeft gesproken'. Op Terschelling is de PvdA de grootste gebleven met 4 van de 11 raadszetels. De fractievoorzitter van de PvdA, Christa Oosterbaan, gaat in gesprek met de VVD om te komen tot een nieuw coalitieakkoord en een nieuw college van B&W.
De VVD, bij de verkiezingen één zetel gewonnen en heeft nu 3 raadszetels, heeft ingestemd met het verzoek van de PvdA.
In de openbare raadsvergadering van donderdag 29 maart a.s. worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Tevens wordt de verkiezingsuitslag toegelicht en zal het verloop van het formatieproces met alle partijen worden besproken.
U bent om 19.30 uur van harte welkom om het gesprek bij te wonen in de raadszaal van het gemeentehuis.

 

Top