Leerlingenvervoer, vergoeding Terschelling

 • Wat is het?

  Bezoekt uw kind een school voor (speciaal) basisonderwijs en staat de basisschool op minimaal vier kilometer van uw woning? Of bezoekt uw kind een school voor voortgezet speciaal onderwijs en staat deze school op minimaal zes kilometer afstand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten. Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

  De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders. Er wordt rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.

  U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2022-2023 tot uiterlijk 1 juni 2022 indienen. Gebruik hiervoor de aanvraag leerlingenvervoer.

  Vergoeding voor HAVO en VWO-leerlingen die dagelijks heen en weer reizen 

  Ook leerlingen die dagelijks heen en weer reizen naar de vaste wal en ingeschreven zijn op een school aan de vaste wal in klas 3, 4 of 5 HAVO of 3, 4, 5 of 6 VWO komen in aanmerking voor een vergoeding, deze is voor schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 552,74. en zal zo nodig in juni worden aangepast. De regeling is inkomensafhankelijk. Het gaat om leerlingen met ouders die een inkomen hebben lager dan € 38.074,46.

 • Direct regelen Terschelling

  Online leerlingenvergoeding aanvragen

  • Aanvraag voor schooljaar 2022-2023 indienen voor 1 juni 2022!

  HAVO/VWO

 • Hoe werkt het?

  1. Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
  2. Bij de gemeente kunt u een schriftelijk verzoek indienen om vergoeding van de kosten. Per schooljaar moet u dat voor 1 juni doen.
  3. De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen acht weken moet de gemeente een besluit nemen.
  4. U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak op vervoer heeft en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
  5. Als u volgens de beschikking recht heeft op vergoeding van openbaar vervoer zal de gemeente aangeven hoe u die kosten bij de gemeente kunt declareren

  Leerlingenvervoer aanvraag

  Ouders van een leerling van Terschelling die een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding in de vervoerskosten. Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders. Ook wordt er rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.

  Aanvragen voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar kunt u tot uiterlijk 1 juni, voorafgaand aan het schooljaar waarvoor u de aanvraag doet, via een aanvraagformulier bij het college indienen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Ameland op het telefoonnummer 0519 555 555 of via info@ameland.nl

  De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaalonderwijs.

  1. Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs op meer dan vier resp. zes kilometer van uw woning ligt.
  2. Als de dichtstbijzijnde gewone basisschool op meer dan zes kilometer afstand van uw woning ligt, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
  3. Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
  4. Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer.

  Beperkingen

  Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat

  1. De kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen.
  2. Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan twintig kilometer is, de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u kan verlangen.

 • Wat heb ik nodig?

  1. Op het gemeentehuis zijn standaardaanvraagformulieren beschikbaar.
  2. U levert dit formulier volledig ingevuld bij de gemeente in.
  3. Stuur een kopie van het belastbaar inkomen van beide ouders mee. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.
 • Meer informatie

  Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen

  • scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
  • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo):voorheen lom-, mlk- en iobk-scholen;
  • speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra, zoals zmlk en vso-zmlk, zmok en vso-zmok, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, mg en vso-mg;
  • voortgezet onderwijs (vo), alleen als er sprake is van structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs(LWOO) en het Praktijkonderwijs(PRO);
  • leerlingen die dagelijks heen en weer reizen en die ingeschreven zijn op een school aan de vaste wal in klas 3, 4 of 5 HAVO of 3, 4, 5 of 6 VWO.