WOZ-waarde Terschelling

 • Wat is het?

  Voorjaar 2022 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2022 en de WOZ beschikking van uw pand(en). In 2019 heeft u dit per post EN digitaal ontvangen in uw Berichtenbox van mijn.overheid.nl, als u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u uw post digitaal ontvangt in de Berichtenbox, dan ontvangt u vanaf 2020 GEEN papieren versie per post meer. Heeft u zich niet aangemeld voor de Berichtenbox, dan ontvangt u een papieren versie per post.

  Wilt u uw aanslag liever digitaal ontvangen? Dan kan heel eenvoudig door aan te melden bij de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl

  De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit wordt de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaakbelasting) genoemd. De WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap.

  In dit filmpje vindt u meer informatie over lokale belastingen.

  U kunt een taxatieverslag van uw onroerende zaak opvragen bij de gemeente. Het aanvraagformulier vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

  Op het taxatieverslag staan de voor de taxatie belangrijke kenmerken van uw object. Tevens staan er een aantal voorbeelden van verkoopprijzen van woningen vermeld, met de belangrijkste kenmerken van deze woningen en de WOZ waarde. Daarmee kunt u controleren of de waarde overeenstemt met het marktniveau.

  Enquête uitvoering WOZ

  Hoe groot is uw vertrouwen in de gemeente bij het uitvoeren van de WOZ?

  De Waarderingskamer, die gemeenten controleert bij de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), laat een enquête uitvoeren naar het vertrouwen dat burgers hebben in de gemeente bij het uitvoeren van de WOZ.

  De enquête is anoniem en het kost max. 5 minuten om hem in te vullen.

 • Direct regelen Terschelling

  Opvragen kopie OZB aanslag, WOZ beschikking of taxatieverslag

  Aanvraagformulier taxatieverslag 2022

  Bezwaar WOZ en Belastingen Terschelling

  U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk, per fax of via DigiD indienen. Een e-mail sturen voldoet niet aan de vereisten.

 • Hoe werkt het?

  1. De gemeente bepaalt  één keer per jaar de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). Dit heet een WOZ-tijdvak.
  2. Het huidige WOZ-tijdvak geldt voor de periode 1-1-2022 tot 31-12-2022.
  3. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning had op het tijdstip één jaar voor het begin van het tijdvak. Deze datum heet de waardepeildatum. De waardepeildatum van een woning in het WOZ-tijdvak 2022 is dus de waarde van die woning op 1-1-2021.
  4. Hoe komt de WOZ waarde van een woning tot stand?

  De gemeente gebruikt hiervoor een methode van vergelijking. Alle woningen worden tegelijk en in onderlinge samenhang op eenzelfde peildatum getaxeerd. Daarom richt zij voor de vergelijking een taxatiemodel in. Als basis daarvoor dienen enerzijds de verkoopcijfers van woningen zoals die in het Kadaster zijn opgenomen en anderzijds informatie die in de gemeentelijke WOZ administratie staat over kenmerken als grootte, kwaliteit, ligging en andere factoren die de waarde bepalen.

  Hoe komt de waarde van een niet-woning tot stand?

  Voor de waardebepaling van bijvoorbeeld kantoren, winkels en bedrijfsruimten wordt de taxatie gebaseerd op de huurwaarde kapitalisatiemethode en wordt een analyse van de markt binnen de gemeente gemaakt aan de hand van huurgegevens.

  Bij de waardebepaling van de overige niet-woningen worden steeds vaker landelijke taxatiewijzers en kengetallen gebruikt. Elke gemeente levert gegevens aan die worden gebruikt voor de onderbouwing en vulling van deze landelijke taxatiewijzers.

 • Wat moet ik doen?

  1. De gemeente deelt de waarde van de onroerende zaak mee aan de belanghebbenden, door middel van de vermelding van de WOZ waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen. Belanghebbenden zijn de eigenaren en de gebruikers van een onroerende zaak. Bij meerdere eigenaren of gebruikers stuurt de gemeente de aanslag en WOZ waardebeschikking naar één van hen.
  2. Na ontvangst van de WOZ-beschikking kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt vastgesteld voor een jaar en de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait.
  4. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen.
  5. Een bezwaar tegen de WOZ waarde moet de gemeente ook aanmerken als een bezwaar tegen de aanslag OZB, andersom geldt dit ook. Het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ waarde en/of tegen de aanslag OZB houdt niet in dat u ook uitstel van betaling hebt verkregen. U dient de aanslag te voldoen. Mocht naar aanleiding van uw bezwaar de WOZ waarde naar beneden worden bijgesteld ontvangt u het teveel betaalde terug.
 • Meer informatie

  Wat houdt de WOZ-waarde in?

  De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op die datum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

  Bepaling WOZ-waarde

  1. De meeste gemeenten huren voor de waardebepaling een taxatiebureau in. Sommige gemeenten voeren de taxaties zelf uit.
  2. Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zoals een garage of een schuur zijn.
  3. Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn maar het zijn woningen die qua ligging, bouw, onderhoudstoestand en dergelijke op elkaar lijken.
  4. Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.

  U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken. U kunt uw bezwaar eveneens digitaal indienen via de webwinkel van de gemeente. Zie de verwijzing in het hoofdstuk "verwijzingen".

   In het bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  1. Uw naam en adres.
  2. Adres van het betreffende pand.
  3. Het biljetnummer van het aanslagbiljet
  4. De reden van uw bezwaar.
  5. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend

  Beschikking voor nieuwe belanghebbende:

  Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar en/of gebruiker), kunt u een verzoek doen om een  WOZ-beschikking te ontvangen. Deze beschikking is voor bezwaar vatbaar.

  WOZ beschikking voor bewoners van een huurwoning:

  Dit jaar ontvangen de bewoners van een huurwoning ook een WOZ beschikking. Deze staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Dit is een gevolg van de recente wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS).

  Het nieuwe puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) geldt per 1 oktober 2015. Het is alleen van toepassing voor zelfstandige sociale huurwoningen in de gereguleerde huursector.

  Bij bestaande huurcontracten leidt het nieuwe puntensysteem niet tot een extra huurverhoging. De verhuurder moet zich in dat geval houden aan de wettelijk vastgelegde huurverhoging. Het kan bij nieuwe contracten leiden tot het optrekken van de huur tot de maximale huurprijsgrens.

  Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten. Dat zijn huurcontracten in de vrije sector waarbij de maandelijkse huur hoger is dan de liberalisatiegrens. In 2021 is dit € 763,47.

  De WOZ waarde wordt gebruikt om de maximale huurprijs te berekenen. Ongeveer 25% van de maximale huurprijs wordt beinvloed door de WOZ waarde. Om die reden ontvangt ook iedereen die volgens de gemeentelijke belastingadministratie een huurder van een woning is een WOZ beschikking.

  De gemeente heeft geen inzicht in de huurprijzen. De gemeente kan dus niet bepalen of de WOZ waarde  voor u van belang is of niet. Daarvoor kunt u contact opnemen met uw verhuurder. Op de website www.huurcommissie.nl kunt u nadere informatie vinden over huurprijzen en het puntensysteem.

  U kunt langs deze weg elektronisch bezwaar maken tegen de waardebepaling van een woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond.

  Bezwaar WOZ en Belastingen Terschelling