Het college van B&W stelt het Subsidiejaarprogramma 2023 en het Uitvoeringsachterstandenbeleid 2023 vast.

Maar voordat dat zover is, legt het college de beide stukken volgens de Inspraakverordening Terschelling 2017 voor 4 weken ter inzage in de inforuimte van de publiekshal. Ook vindt u de documenten onderaan dit nieuwsbericht. Inwoners van Terschelling en andere belanghebbenden kunnen tijdens die periode een zienswijze indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Een schriftelijke zienswijze kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente Terschelling email: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

De termijn van vier weken start op 2 december 2022. De laatste dag waarop een zienswijze kan worden ingediend is 29 december 2022.