Begraafplaats Longway

De capaciteit op de Algemene Begraafplaats aan de Longway te West-Terschelling kent een beperking. In de afgelopen jaren is geconstateerd dat de capaciteit aan nieuwe grafruimte haar einde bereikt. Dit maakt het noodzakelijk om bestaande grafruimte op de begraafplaats opnieuw in gebruik te nemen. De gemeente heeft hiervoor beleid ontwikkeld en in 2013 is in een eerste fase aangegeven welk deel van de begraafplaats voor het opnieuw uitgeven van grafruimte wordt gebruikt. In aansluiting op eerdere fasen wil de gemeente in 2018 de voorbereiding treffen om een volgend deel van de begraafplaats geschikt te maken voor het opnieuw uitgeven van graven. De gemeente wil hierbij zorgvuldig te werk gaan. Wat gaat er precies gebeuren?

Inventariseren van graven
De volgende fase betreft de graven waarin in 1968 voor het laatst is begraven. Het gaat daarbij om graven die zijn ingericht op de vakken  A, D, F, G, M en P

Zoeken naar rechthebbenden op een graf
Op de Algemene Begraafplaats zijn veel graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Het is van belang om hier te vermelden dat een uitgifte voor onbepaalde tijd niet betekent dat er een eeuwig durend recht op de instandhouding van een graf bestaat. Het recht kan alleen voortduren wanneer het grafrecht binnen een half jaar na het overlijden van de rechthebbende wordt overgeschreven op een rechtsopvolger. Waar de gemeente over actuele informatie beschikt over de rechthebbende zal die worden gebruikt om deze te benaderen. Het is echter in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van rechthebbende zelf, om zich voor 1 januari 2019 te melden bij de gemeente. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de gemeente niet meer over de juiste adresgegevens beschikt van een rechthebbende.

Rechthebbenden zijn degenen die over een aantoonbaar recht op een graf beschikken.  De aantoonbaarheid moet blijken uit een schriftelijke tenaamstelling van een graf. Om zoveel mogelijk nabestaanden te bereiken, kondigt de gemeente haar voornemen om graven te opnieuw te gebruiken aan in de Terschellinger, op de gemeentelijke website, en via publicaties op de begraafplaats zelf.
Nabestaanden die zelf geen aantoonbaar recht op een bestaand graf hebben, maar wel een nieuw recht op een graf willen vestigen voor het doen van een eigen begraving, kunnen zich eveneens melden bij de gemeente. Zo mogelijk kan een nieuw recht op het graf worden gevestigd. Dit geldt ook voor nabestaanden die over de aangebrachte grafbedekking willen beschikken.

Planning en uitvoering
Omdat de gemeente zorgvuldig te werk wil gaan, wordt vanaf 1 januari 2019 voor het eerst gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de hier bedoelde grafruimte opnieuw in te richten en bestaande grafbedekking te verwijderen. De gemeente stelt geen grootschalige ruiming voor. Over het algemeen wordt fasegewijs grafruimte in gebruik genomen voor het doen van nieuwe begravingen. Oude stoffelijke resten worden daarbij zorgvuldig herbegraven, verdiept onder de bestaande grafruimte.

Contact en informatie
Rechthebbenden en nabestaanden van overledenen die begraven zijn op begraafplaats aan de Longway in 1968 kunnen met de gemeente contact opnemen, schriftelijk, via de e-mail gemeente@terschelling.nl of telefonisch 0562 - 446244.