Informatie coronavirus voor ondernemers

Ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Hier vindt u een overzicht met regelingen voor ondernemers en de (crisis)telefoonnummers waar u met vragen terechtkunt. Voor hulp en advies kunnen eilander ondernemers ook terecht bij de Terschellinger Ondernemersvereniging, info@tov-terschelling.nl

Maatregelen van de gemeente ter ondersteuning van de liquiditeit van de ondernemers
De betaling van de huidige uitstaande aanslagen gemeentelijke belastingen 2020 wordt uitgesteld (hieronder vallen: onroerende zaakbelasting niet-woning, reinigingsrechten, rioolbelasting niet-woning, precariobelasting, havengeld). Dit geldt dus specifiek voor eigenaren en gebruikers waarvan hun onroerend goed wordt aangemerkt als niet-woning.

Als u al gebruik maakt van de automatische incasso, worden de incassotermijnen opgeschort tot 31 augustus 2020. Vanaf deze datum wordt de aanslag geïncasseerd in 7 maandelijkse termijnen tot en met 28 februari 2021. In alle andere gevallen, als u dus geen gebruik maakt van de automatische incasso, dient de aanslag op 31 december 2020 betaald te zijn. U behoeft hiervoor geen specifieke actie te ondernemen, de gemeente zal de wijzigingen in betalingstermijnen en automatische incasso administratief verwerken.

Voor de Toeristenbelasting 2019 geldt dat de definitieve aanslagen binnenkort worden opgelegd. De betaaltermijn voor deze belasting wordt opgeschort tot 31 oktober 2020. Dit geldt voor zowel degene die betalen per automatische incasso als degene die de aanslag zelf overmaken.

Het kan mogelijk zijn dan niet iedere ondernemer automatisch onder deze regeling valt. Twijfelt u er aan of u onder deze regelingen valt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente, uitsluitend per mail: gemeente@terschelling.nl.  

Uitstel van betaling SBB
Staatsbosbeheer heeft aandacht voor alle ondernemers die in hun bedrijfsvoering zijn getroffen door de gevolgen van het virus. Indien u een contract heeft met Staatsbosbeheer en u heeft onlangs een factuur ontvangen of ontvangt deze de komende weken, dan kunt Staatsbosbeheer vragen om uitstel van betaling van een verschuldigde huursom, canon of vergoeding vanwege de gevolgen die het virus COVID-19 op uw bedrijfsvoering heeft. Op die manier hoopt Staatsbosbeheer bij te kunnen dragen aan een oplossing voor de problemen die u ondervindt in uw bedrijfsvoering als gevolg van het COVID-19 virus. Om dit uitstel van betaling te regelen, kunt u contact opnemen Chris de Vries, c.vries@staatsbosbeheer.nl.

Financiële ondersteuning zelfstandigen
Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz-uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). De Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. Voor meer informatie over bijstandsuitkeringen voor ondernemers en BZF kunt u terecht op de website van de Dienst Noardwest-Fryslân: www.sozawe-nw-fryslan.nl. Of rechtstreeks met het Loket voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) www.bureauzelfstandigenfriesland.nl
Ook een DGA van een BV kan gebruik maken van de regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap (>50%) en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient dit te verklaren en dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen en deze betalingen ook stop heeft gezet.

Algemene vragen
Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Deze specialisten kunnen u helpen bij vragen over onderstaande regelingen, vertellen hoe te handelen en kunnen de aanbevolen maatregelen toelichten. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus is 0800-1351.

Werktijdverkorting
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en die aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen kunnen wellicht in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Kijk hier voor meer informatie of kijk op het ondernemersplein van de website van de Kamer van Koophandel. 

Aanvullende financiering
De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de Borgstellingsregeling MKB (BMKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Uitstel van betaling belastingen
Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet op 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie
Protocollen www.mijncoronaprotocol.nl/ 

Instructie voor taxi- en zorgvervoer hetcoronaabc.nl/taxi?pid=74916

Innovatieve ondernemingen en start-ups www.nom.nl/media/actueel/update-nuttige-links-voor-ondernemers-inzake-coronavirus/

Subsidieregeling voor materiaalkosten en inhuur derden voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19 https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-covid-19-maatregelen-vte-sector-fryslan

Wat te doen bij COVID-19? Informatie voor hotels, campings, accommodaties