Commissie bezwaarschriften

De commissie van advies voor de bezwaarschriften

De gemeente Terschelling beschikt over een commissie van advies voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft als taak advies uit te brengen over ingediende bezwaarschriften tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, de raad of de burgemeester. De commissie behandelt geen bezwaarschriften die betrekking hebben op besluiten genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken en besluiten genomen op grond van gemeentelijke rechtspositieverordeningen.

De commissie is onafhankelijk, wat wil zeggen dat zij voor haar taakuitoefening niet ondergeschikt is aan een bestuursorgaan van de gemeente. De commissie bestaat ten minste uit een voorzitter en twee leden, die ook plaatsvervangend voorzitter kunnen zijn. De leden worden benoemd door het college voor een periode van vier jaar. De voorzitter is de heer J.J. Kingma. De andere leden van de commissie (en vervangend voorzitter) zijn de heer P.  de Haan, de heer mr. K.J. Zwart en mevrouw mr. J. Faber.


De hoorzitting
De hoorzitting is bedoeld om de indiener van het bezwaarschrift in staat te stellen een mondelinge toelichting te geven. Daarnaast wordt de gelegenheid geboden aan het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden om op de bezwaren in te gaan. Het bestuursorgaan wordt tijdens de zitting vertegenwoordigd door een vakmedewerker. De hoorzitting is in beginsel openbaar. Er wordt van de hoorzitting een verslag gemaakt dat, samen met het advies van de commissie, aan alle betrokkenen wordt toegezonden.

In de uitnodiging voor de hoorzitting staat een datum tot wanneer nadere stukken kunnen worden ingediend bij de commissie. Tijdig bij de commissie ingediende stukken liggen voor de hoorzitting ter inzage in de hal van het gemeentehuis. De hoorzittingen worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10/A te West –Terschelling.  Een aankondiging van een hoorzitting wordt gedaan in de Terschellinger en op de gemeentelijke website.


Advies van de commissie
Na de hoorzitting beraadt de commissie zich over het aan het bestuursorgaan uit te brengen advies. Die beraadslaging is niet openbaar. In het advies staat aangegeven welke beslissing naar de mening van de commissie op het bezwaarschrift moet worden genomen. Het bestuursorgaan beslist vervolgens op het bezwaarschrift (d.i. de beslissing op het bezwaar) en betrekt daarbij het advies van de commissie. Het bestuursorgaan is niet verplicht het advies op te volgen; afwijken van het advies moet echter door het bestuursorgaan in de beslissing worden gemotiveerd.


Contact met de commissie
De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, welke te bereiken is via het algemene nummer van de gemeente Terschelling 0562 44 6244 of via de mail: gemeente@terschelling.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie over de commissie van advies voor de bezwaarschriften wordt verwezen naar de Verordening commissie bezwaarschriften en naar  'bezwaar maken'.

Vergaderingen

Jaarverslag 2020