Koninklijke onderscheiding, lintje Terschelling

 • Wat is het?

  Kent u iemand uit uw omgeving die volgens u voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van degene die voor een decoratie wordt voorgesteld.

  Koninklijke Onderscheidingen kunnen worden uitgereikt bij algemene gelegenheid ( op Koningsdag) of bij bijzondere gelegenheid (ter gelegenheid van bijvoorbeeld een jubileum of pensionering).

 • Hoe werkt het?

  • Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met de burgemeester of de kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel.
  • De burgemeester brengt advies uit over het ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koningin.
  • Ook deze geeft zijn of haar oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de Civiele Orden.
  • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding.
  • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.

  Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid - de zogenaamde 'lintjesregen' - van het volgend jaar (dat is de dag vóór Koninginnedag) moeten al uiterlijk in de zomer van dit jaar zijn ingediend. Informeer bij uw gemeente naar de uiterste datum van indiening.

  Het decoratievoorstel voor tussentijdse onderscheidingen moet 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend.

 • Meer informatie

  Nederland kent een drietal Orden van Verdienste, te weten:

  • De Militaire Willemsorde, genoemd naar onze eerste koning, Willem I, die deze orde in 1815 in het leven riep. Het is de hoogste dapperheidonderscheiding. De toevoeging 'militaire' geeft aan dat deze oorspronkelijk alleen bedoeld was voor leden van de krijgsmacht. Sinds 1940 kunnen echter ook burgers lid zijn van de Militaire Willemsorde. Onder hen zijn veel verzetsmensen. Alle leden hebben daden van moed, beleid en trouw verricht tijdens oorlogshandelingen. Voor verdiensten in vredestijd wordt ook aan militairen een civiele onderscheiding toegekend.
  • De Orde van de Nederlandse Leeuw, ingesteld in 1815. Deze orde richt zich voornamelijk op onderscheidingen voor bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard jegens de samenleving.
  • De Orde van Oranje-Nassau, ingesteld in 1892 door de regentes koningin Emma, uit naam van koningin Wilhelmina. Deze orde richt zich met name op maatschappelijke verdiensten.

  De term lintje wordt voor beide civiele orden gehanteerd. Toch zal het in de meeste gevallen om de Orde van Oranje-Nassau gaan, omdat dit verreweg de meest verleende orde is.

  U kunt een brochure aanvragen bij de gemeente of downloaden op www.lintjes.nl. Afhankelijk van de omstandigheden van het verzoek is nadere informatie nodig over degene om wie het gaat. Pleeg hierover overleg met de gemeente.