Wat is het?

Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

Via Omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen. 

Hoe werkt het?

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen. U kunt de bomenverordening online bekijken.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als:

a. Het belang van verlenging niet opweegt tegen het belang tot behoud van de monumentale houtopstand;

b. veiligheid in strijd is met de Flora en faunawet.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning voor het kappen aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • het soort boom
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • waarom u de boom wilt kappen

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Het kan voorkomen dat er nog 4 weken bij komen als de gemeente advies en/of toestemming nodig heeft van een ander bevoegd gezag.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Meer informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Boswet vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. 

Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@terschelling.nl