Gemeente Terschelling streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.terschelling.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Terschelling is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/539

Nalevingsstatus

Gemeente Terschelling verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.terschelling.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De website www.terschelling.nl van Gemeente Terschelling voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Terschelling .
Functie: Medeweker informatievoorziening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met de gemeente Terschelling.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Terschelling

Er is een plan van aanpak waarin wordt beschreven hoe de website volledig digitaal toegankelijk wordt gemaakt. Er zijn reeds vele verbeteringen door gevoerd. Door de leverancier zijn nog een aantal verbeteringen door te voeren in deze maand september 2020.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.terschelling.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.terschelling.nl is nog niet onderzocht.

Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Één afbeelding op de website heeft geen alternatieve tekst. Deze afbeelding moet worden voorzien van een alternatieve tekst door de leverancier van de website omdat de webmaster geen toegang tot deze afbeelding heeft. Alle overige afbeeldingen zijn voorzien van een alternatieve tekst.
  • Oorzaak: Één afbeelding op de website heeft geen alternatieve tekst
  • Gevolg: De afbeelding wordt nu niet beschreven.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de alternatieve tekst voor de afbeelding toe te voegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn problemen gevonden met het kleurcontrast. Bij de leverancier is aangegeven dat de kleurcontrasten moeten voldoen aan de richtlijnen en in week 37 worden de kleuren aangepast zodat er een goed kleurcontrast is.
  • Oorzaak: Te weinig contrast tussen letters en knoppen.
  • Gevolg: De letters kunnen niet goed leesbaar zijn doordat de kleuren te weinig contrast hebben.
  • Alternatief: Andere kleuren met voldoende kleurcontrast. Een bestaand alternatief op de website is de optie voor de website bezoeker om hoog contrast in te stellen zodat de website wordt aangeboden in zwart-wit.
  • Maatregel: In week 37 worden de kleuren aangepast zodat knoppen zichtbaar zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 3. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een link die geen zichtbare tekst heeft. Het gaat om het logo van de gemeente Terschelling.
  • Oorzaak: Er is geen tekst opgegeven voor de link.
  • Gevolg: Er is geen tekst zichtbaar voor schermlezers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd uit te zoeken waar deze tekst opgegeven kan worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Terschelling heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)

Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht (deze tabel is hier niet weergegen, maar is te vinden via https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/539).
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.