Evenement organiseren, vergunning of melding

Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert of markt organiseren? Dan heeft u over het algemeen een evenementenvergunning nodig. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen. U kunt als particulier, bedrijf, stichting of vereniging een aanvraag voor een evenementenvergunning indienen. Hiervoor maakt u, ook als organisatie, gebruik van uw persoonlijke DigiD-code.

Klein evenement

In sommige gevallen kunt u volstaan met een melding: 

 • a. het aantal toeschouwers en deelnemers bedraagt niet meer dan 500 personen
 • b. het evenement vindt tussen 09.00 uur en 23.00 uur plaats
 • c. er wordt geen versterkte muziek ten gehore gebracht
 • d. het evenement vindt niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats. Het evenement vormt ook anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • e. er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m²  per object
 • f. er is een organisator
 • g. het evenement brengt geen hoog risico voor de openbare orde, publiek of deelnemers met zich mee
 • h. u doet uiterlijk vier weken voor het evenement een melding (u doet een melding door een aanvraag te doen)

Voorwaarden gemeente

Aanvraag

Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 6 weken voorafgaand aan het evenement en compleet bij de gemeente Terschelling ingediend te worden via het aanvraagformulier op deze pagina. Het is uw eigen afweging en verantwoordelijkheid om het evenement te organiseren. Een melding gaat via hetzelfde aanvraagformulier en dient minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement en compleet bij de gemeente Terschelling ingediend te worden.

Omgevingsvergunning nodig? Dan eerst naar de Provincie

Voor evenementen die inclusief op- en afbouw langer dan een dag op dezelfde plek plaatsvinden (24 uur), is ook een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig. Houdt er hierbij rekening mee dat hiervoor eerst toestemming nodig is vanuit de Provincie in het kader van de Wet Natuurbescherming als uw evenement plaatsvindt in Natura2000gebied. Indien nodig kan de behandelingstermijn voor een vergunning van de Provincie kan enkele maanden in beslag nemen. Soms is er ook nog een extra ontheffing voor het stiltegebied nodig. De behandelingstermijn voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Terschelling duurt ongeveer 8 weken (plus eventueel 6 weken verlengtermijn). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningverlening.

Nieuwe evenementen

In verband met de beperkte inzet van de politie, dient er eerst overleg plaats te vinden tussen de organisator en de gemeente of het evenement nog aan de kalender kan worden toegevoegd, als deze er nog niet op staat. Vanwege de vele aanvragen is het niet mogelijk om zomaar extra capaciteit in te zetten. Organisatoren kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de beveiliging rondom het terrein.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling vergunningverlening via 0562-446244.

Hoe werkt het? 

 1. U moet de aanvraag voor een evenementenvergunning tenminste zes weken vóór de datum van het evenement indienen.
 2. De gemeente beoordeelt vervolgens uw aanvraag en bepaalt of u een vergunning nodig heeft of dat u kunt volstaan met het doen van een melding.
 3. Als uw aanvraag voor de evenementenvergunning akkoord is, krijgt u de vergunning toegezonden met de eisen waaraan het evenement moet voldoen en eventueel een factuur. In beginsel geldt een beslistermijn van acht weken.
 4. Voor het digitaal aanvragen van een evenementenvergunning moet u gebruik maken van DigiD. De gemeente maakt voor bedrijven nog geen gebruik van E-herkenning. Voorlopig kunnen ondernemers gebruik maken hun persoonlijke DigiD-code. Hiermee kan de gemeente controleren of de gebruiker van de DigiD-code tekeningsbevoegd is voor de onderneming die de vergunning aanvraagt.
 5. Nb. Als u tijdens het evenement een kansspel / loterij wilt organiseren dan moet u ook een aanvraag voor een loterijvergunning indienen. 

Direct regelen

Evenementenvergunning aanvragen/melding doen (digitaal)

Evenementenvergunning aanvragen/melding doen via formulier. (zie bijlage hieronder)

Kosten

De leges voor een evenementenvergunning bedragen € 17,92. Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie 

De gemeente beoordeelt of u de vergunning krijgt. Om de volgende redenen kan de vergunning worden geweigerd:

 • in het belang van de openbare orde
 • in het belang van de openbare veiligheid
 • in het belang van de volksgezondheid
 • in het belang van de bescherming van het milieu

Het is van belang om voor de benodigde voorzieningen, zoals:

 • dranghekken;
 • brandveiligheidsaspecten;
 • calamiteitenplan;
 • wegafsluitingen en/of;
 • gemotoriseerde begeleiding,

tijdig te overleggen met het team Publiek (tel: 0562-446244) of met de politie (tel: 0900-8844). Voor medewerking van de EHBO Terschelling kunt u contact opnemen via evenementen@ehboterschelling.nl

Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

De Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik bevat regels voor organisatoren van evenementen over het aanbieden van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. De regels die op uw evenement van toepassing zijn, zijn afhankelijk van het type evenement dat u organiseert. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen open evenementen en gesloten evenementen. De regels voor open evenementen gelden vanaf 1 juli 2023. De regels voor gesloten evenement en gelden vanaf 1 januari 2024.

In de Factsheet ‘Wegwerpbekers en -bakjes’ kunt u lezen of uw evenement een open of gesloten evenement is en waar u als organisator aan moet voldoen.

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:
www.minderwegwerpplastic.nl
www.plasticpromise.nl