Evenementenvergunning Oerol verleend

Aan Stichting Terschellings Oerol is een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het Oerolfestival van 8 tot en met 18 juni 2023. De verleende evenementenvergunning is gewijzigd verleend ten opzichte van de concept evenementenvergunning (verzonden 5 juni 2023).

Degenen die al een zienswijze over de evenementenvergunning hebben gegeven, kunnen binnen 6 weken na 5 juni 2023 tegen de evenementenvergunning in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland. Kijk voor meer informatie op www.terschelling.nl bij ‘bekendmakingen’.

Aan Stichting Terschellings Oerol zijn de volgende ontheffingen voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken verleend (verzonden op 5 juni 2023):

  • Festivalhart Paal 8 (parkeerplaats Paal 8 en strand West aan Zee) te West-Terschelling, van 8 t/m 18 juni 2023,
  • Crewcatering te Klein Westerkeyn te Landerum, van 8 t/m 18 juni 2023,
  • Theatervoorstelling van de Veenfabriek op de Betonning te West-Terschelling, van 8 tot en met 18 juni 2023.

Beroep

Bent u het niet eens met de wijzigingen van dit besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend tezamen met een kopie van dit besluit op de zienswijze.

In het beroepschrift moeten duidelijk de volgende zaken staan vermeld:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • Het beroepschrift moet zijn ondertekend;
  • De dagtekening;
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit op de zienswijze;
  • Wat de rechtbank volgens u zou moeten beslissen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de beroepsprocedure blijft het besluit gelden. Dit kan voor u gevolgen hebben. Daarom kunt u, tegelijk met het indienen van het beroep, aan de bestuursrechter een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing van het besluit) vragen. Als de rechter daartoe aanleiding ziet, kan hij een regeling treffen voor de periode dat uw beroep in behandeling is. Daarvoor geldt wel dat u een spoedeisend belang moet hebben. Het verzoek kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.