Forensenbelasting

Wat is het?

Forensenbelasting wordt betaald door personen die hun hoofdverblijf niet in de gemeente hebben, maar wel meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin.

Direct regelen

2024: De gemeenteraad van Terschelling heeft op 14 december 2023 het tarief voor de Forensenbelasting 2024 vastgesteld op € 291,90 per slaapplaats van 1 tot 4 slaapplaatsen. Het tarief voor 5 en meer slaapplaatsen is € 1.459,50.

Hoe werkt het?

U krijgt een aanslagbiljet van de gemeente. Hierop staat binnen welke termijn u dient te betalen. Als u het niet eens bent met de aanslag dan kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen.

In hoeverre de gemeente u aanslaat, hangt af van het aantal dagen per jaar dat u over uw tweede woning kunt beschikken. Het is niet van belang of u op die dagen ook daadwerkelijk in de woning aanwezig bent. Het feit dat u aanwezig kunt zijn, is voldoende.

Wat heb ik nodig?

Benodigde gegevens voor de belasting

  1. Het adres van uw tweede woning.
  2. Het aantal dagen per jaar dat u gebruik van uw tweede woning kunt maken.

Bezwaar maken

Online bezwaar maken

U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk, per fax of via DigiD indienen. Een e-mail sturen voldoet niet aan de vereisten.

Meer informatie

De gemeente is belast met ondermeer de aanleg en instandhouding van de brandweer, openbare verlichting, wegen, bibliotheek, zwembad, plantsoenen etc. Geen van deze taken is kostendekkend. Onder andere op basis van de grootte van de bevolking, ontvangt de gemeente een uitkering van de rijksoverheid om die taken toch te kunnen uitvoeren. Voor de bewoners van tweede woningen ontvangt de gemeente echter geen uitkering. Omdat zij ook gebruik kunnen maken van de gemeentelijke voorzieningen, wordt van hen in de vorm van forensenbelasting een bijdrage gevraagd.