Naar aanleiding van de laatste vergadering van de gemeenteraad van Terschelling op 28 september jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen de fractievoorzitters van de gemeenteraad en commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. De commissaris van de Koning heeft zich breed laten informeren over het traject hoe te komen tot een toetsingskader inzake het evenementenbeleid op het eiland en de politieke context waarbinnen een en ander vorm heeft gekregen.

Na een open discussie zijn de fractievoorzitters en de commissaris samen tot de conclusie gekomen dat het raadzaam is om nader te onderzoeken hoe het mogelijk is geweest dat de discussie over het toetsingskader zo’n politieke lading heeft gekregen. De fractievoorzitters en de commissaris van de Koning vinden het nodig om een externe gesprekken te laten voeren met politieke en ambtelijke betrokkenen om tot een totaalbeeld te kunnen komen. 

De commissaris van de Koning heeft mevrouw Geke Faber bereid gevonden deze gesprekken te voeren. Mevrouw Faber is voormalig burgemeester van Zaanstad en Zeewolde en ook was zij waarnemer in Den Helder en Wageningen. Tevens was zij staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en geruime tijd lid van de Provinciale Staten van Fryslân.

Mevrouw Faber krijgt geen specifieke opdracht mee en zal rapporteren aan de commissaris van de Koning die de bevindingen vervolgens zal bespreken met de fractievoorzitters. 

Er is geen zicht op de einddatum van de rapportage. Het streven is er wel op gericht dit jaar tot een rapportage te komen. Gedurende de gesprekken zullen door de betrokkenen geen verdere mededelingen worden gedaan.