Wat is het?

Met de huisvestingsvergunning regelt de gemeente een eerlijke verdeling van schaarse woonruimte. Voor veel huur- en koopwoningen geldt dat u de woning pas mag bewonen nadat u een huisvestingsvergunning van de gemeente heeft gekregen. Zeevaartschoolstudenten die op de campus gaan wonen, hebben geen huisvestingsvergunning nodig en hoeven geen huurovereenkomst te overleggen.

Biedt u woonruimte te huur of te koop aan? In veel gevallen mag u de woonruimte alleen in gebruik laten nemen door een huishouden dat een huisvestingsvergunning van de gemeente heeft gekregen.

Hoe werkt het?

Voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning kunt u hieronder het aanvraagformulier downloaden en bij de gemeente inleveren.

Als uw aanvraag door de gemeente wordt afgewezen, kunt u binnen 6 weken een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling.

Direct regelen

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om huisvestingsvergunning bedragen €16,01.

Wat moet ik doen?

Een huisvestingsvergunning is vereist voor het bewonen van

Een huurwoning met een reële kale huurprijs beneden € 1.323,-.

Kale huurprijs wil zeggen de huurprijs zonder gas, water, elektra, kabel, servicekosten en dergelijke. De kale huurprijs moet in redelijke verhouding staan tot de kwaliteit van de woning. Om dat te beoordelen wordt het woningwaarderingsstelsel als toetsingskader gehanteerd.
 

Een koopwoning met een reële koopprijs beneden € 646.000,-. 

De bedragen worden jaarlijks aangepast.

Om een huisvestingsvergunning te krijgen moet u Nederlander zijn of legaal in Nederland verblijven. De vergunning wordt alleen verleend aan personen met een maatschappelijke of economische binding met Terschelling. U bent maatschappelijk gebonden als u op het moment van de beslissing over de vergunning ten minste zes jaar ingezetene bent of gedurende de voorafgaande tien jaar tenminste zes jaar ingezetene bent geweest van de gemeente Terschelling. Of u hieraan voldoet moet blijken uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Terschelling.

Er is sprake van economische binding als ten minste 1 van de volwassen leden van het huishouden voor minimaal 18 uur per week vast werk op Terschelling heeft. Het werk moet verband houden met Terschelling. Ook moet het noodzakelijk zijn dat er voor het verrichten van dat werk op Terschelling gewoond wordt.

Wat heb ik nodig?

Voor de behandeling van een aanvraag voor een huisvestingsvergunning zijn, voor zover van toepassing, de volgende gegevens nodig:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • arbeidscontract(en). Heeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan moet u een verklaring van uw werkgever bijvoegen waarin uw werkgever aangeeft dat het de bedoeling is om het dienstverband voort te zetten. De gemeente heeft voor deze verklaring een formulier beschikbaar. Dit formulier vindt u onder aan de pagina. Bent u niet in loondienst? Dan moet u aantonen dat u voor de voorziening in uw bestaan belang heeft bij het wonen op Terschelling. Daarbij moet sprake zijn van minimaal een vergelijkbare arbeidsomvang als bij een vast dienstverband.
  • bij een huurwoning: een door huurder en verhuurder getekende huurovereenkomst
  • bij een koopwoning: een voorlopige koopovereenkomst
  • de verblijfstitel van de aanvrager in het geval de aanvrager legaal in Nederland verblijft
  • de indicatie voor de bewoning van woonruimte met een specifieke voorziening

Meer informatie

Terschelling kent veel woningzoekenden. Er is vooral vraag naar goedkope en betaalbare woningen. Het aanbod van dergelijke woningen is beperkt. Daarom moet de beschikbare woonruimte zo eerlijk mogelijk verdeeld worden.

De gemeente bestrijdt actief alle vormen van onrechtmatige bewoning. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld recreatieve verhuur van woonruimte, niet-permanente bewoning van woonruimte, illegale (onder)verhuur en het permanent bewonen van recreatiewoningen.

Informeer voordat u een huur- of koopcontract tekent eerst bij de gemeente of u een huisvestingsvergunning nodig hebt en of u aan de voorwaarden hiervoor voldoet.

Let op!

Als u een huis bewoont zonder huisvestingsvergunning, terwijl de gemeente dit wel eist, kan de gemeente u uit uw woning zetten.