Na de raadsvergadering op 21 juni 2023 is er een proefproject gestart voor de verruiming van terrassen op Terschelling. De pilot duurde van 29 juli tot 5 november 2023 en is overwegend positief ontvangen. Na het bekijken van de resultaten heeft gemeente Terschelling besloten om het terrassenbeleid te vernieuwen. Totdat de nieuwe regels voor terrassen vastgesteld zijn, geldt er een tijdelijke gedoogregeling voor het seizoen van 2024.

Positieve reacties op ruimere terrassen

Uit de evaluatie van de terrassenpilot, die bestond uit een enquête en gesprekken met inwoners (waaronder direct omwonenden), bezoekers en ondernemers, blijkt dat de verruiming heeft gezorgd voor overwegend positieve reacties en een verbetering van de leefbaarheid. Inwoners en bezoekers hebben vrijwel geen overlast ervaren en vinden het fijn dat ze bij drukte makkelijker een plekje kunnen vinden. Daarnaast zorgen de ruimere terrassen voor een gastvrijer en gezelliger straatbeeld. Het terrassenbeleid wordt daarom de komende tijd opnieuw bekeken. De inzichten uit het onderzoek en de tips van inwoners, bezoekers en ondernemers worden hierin meegenomen.

Tijdelijke gedoogregeling 2024

Met het oog op de mogelijke nieuwe regels voor terrassen geldt voor het seizoen van 2024 een tijdelijke gedoogregeling. Deze is bijna hetzelfde als de uitgevoerde pilot in 2023. De regeling geldt tot 11 november 2024. Voor de uitbreiding van de terrassen moeten ondernemers een aanvraag voor een gedoogbeslissing indienen bij de burgemeester.

De regels:

  • Totdat uw gedoogbeslissing verleend is, mag het terras niet uitgebreid worden, ook al sluit uw aanvraag aan op de regelgeving. Enkel een gedoogbeslissing geeft recht op uitbreiding;
  • Wanneer de terrasuitbreiding zich op gemeentegrond bevindt, zal hiervoor precario geheven worden. De tarieven zijn opgenomen in de Tarieventabel Precario 2024;
  • Looproutes in straten die niet volledig voor verkeer zijn afgesloten, dienen conform APV art. 2:10 minimaal 1,25m breed te zijn. Dit betreft in ieder geval de Oosterburen;
  • Deze gedoogregeling betreft geen permanente situatie. Houdt u hier rekening mee met de inrichting van uw terras;
  • Tijdens evenementen nabij een horecagelegenheid geldt een verbod op de uitbreiding van de terrassen, zodat het evenement hier geen hinder van kan ondervinden. Daarnaast moet er door ondernemers rekening worden gehouden met begrafenissen;
  • De aanvraag wordt onder meer getoetst aan de eisen van openbare orde en veiligheid. Mocht er, gedurende de periode waarvoor de beslissing is afgegeven, blijken dat de ontstane situatie onwenselijk is, dan kan worden besloten om de verleende gedoogbeslissing vroegtijdig in te trekken. 

Wat moet ik aanleveren bij de aanvraag?

  • Een schriftelijk verzoek om in aanmerking te komen voor gedoogbeslissing. Hiervoor kunt u een mail sturen naar gemeente@terschelling.nl;
  • Een situatietekening, met daarop de ligging en afmetingen van het huidige en het gewenste terras;
  • Schriftelijke toestemming van de grondeigenaar, of een bewijs dat de grond uw eigendom is;
  • Schriftelijke instemming van de direct aanwonenden van het gewenste terras. Onder ‘direct aanwonenden’ wordt verstaan: de aanwonenden die gevolgen kunnen ondervinden van de activiteiten van horecabedrijven die door de tijdelijke gedoogregeling 2024 ontstaan. Hieronder vallen in elk geval, maar niet uitsluitend, aanwonenden die grenzen aan het horecabedrijf, bovenburen, onderburen, aanwonenden aan de overkant en achterkant van een horecabedrijf of schuin tegenover het horecabedrijf. Indien nodig kan de aanvrager om aanvullende toestemmingen van direct omwonenden gevraagd worden.

Heeft u vragen? Onze afdeling vergunningverlening staat voor u klaar. Neemt gerust contact op via 0562-446244 of gemeente@terschelling.nl.