Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats aanvragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam bent

Verloting vrijgekomen standplaatsen – 10 mei 2023

Van 6 tot en met 20 april 2023 was het mogelijk voor geïnteresseerden om zich in te schrijven voor een aantal vrijgekomen standplaatsen. Inmiddels in de inschrijving gesloten en zijn er voor de standplaats bij het duinmeertje van Hee te Hee en de standplaats bij de strandovergang van Midsland aan Zee te Midsland meerdere aanvragen binnengekomen. Per locatie kan er 1 standplaatsvergunning worden verleend. De standplaatsvergunningen voor deze locaties worden daarom door middel van een loting gegund.

Het college van B&W heeft op 3 april 2023 de volgende spelregels vastgesteld voor de loting van de standplaatsvergunningen: 
1. De loting vindt plaats in het gemeentehuis op een door het college van B&W te bepalen tijdstip;
2. Per beschikbare standplaats wordt er een loting georganiseerd onder de aanvragers. Er kunnen daarom meerdere lotingen op één dag zijn voor meerdere beschikbare standplaatsen;
3. De aanvragers dienen zich voorafgaand aan de loting te melden bij de behandelend ambtenaar waarbij de identiteit van de aanvrager gecontroleerd wordt;
4. De behandelend ambtenaar draagt zorg voor de verstrekking van de lotingsformulieren na vaststelling identiteit van de aanvrager;
5. Tijdens de loting dienen de aanvragers persoonlijk aanwezig te zijn. Machtigingen worden niet geaccepteerd;
6. De loting wordt geopend. Als voor alle aanvragers deze regels duidelijk zijn en iedereen nog steeds mee wenst te loten dan kan worden overgaan tot de loting;
7. Onjuist ingevulde lotingsformulieren worden ongeldig verklaard;
8. De lotingsformulieren worden na de opening van de loting één voor één in een schaal gelegd. De tekst mag niet zichtbaar zijn;
9. De loting wordt door de verantwoordelijke portefeuillehouder verricht door één lootje uit de schaal te halen;
10. De aanvrager die de loting vergund krijgt, kan de gunning niet overdragen.


De loting vindt plaats op woensdag 10 mei 2023 om 11:00 uur op het gemeentehuis van de gemeente Terschelling, Burgmeester van Heusdenweg 10a te West-Terschelling. 
De bijeenkomst is openbaar toegankelijk. Geïnteresseerden die zich hebben ingeschreven voor een vrijgekomen standplaats krijgen hier nog apart bericht over. 
 

Overige informatie

Een standplaatsvergunning is niet overdraagbaar aan derden en de vergunninghouder is verplicht de standplaats daadwerkelijk zelf geopend te hebben. De gemeente Terschelling is niet verantwoordelijk voor het verzorgen van een stroomvoorziening op de locatie.

De gemeente Terschelling werkt op dit moment aan een nieuw standplaatsenbeleid. Standplaatshouders worden ter zijner tijd op de hoogte gebracht over de inhoud van het nieuwe beleid en wat er gaat veranderen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningverlening via gemeente@terschelling.nl of 0562-446244

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Direct regelen

Kosten standplaats:

  • geldig voor ten hoogste één week € 16,01 
  • geldig voor ten hoogste één maand € 49,06 
  • geldig voor ten hoogste één kwartaal € 97,89 
  • geldig voor ten hoogste één jaar € 193,31

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van het college van B&W. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Extra informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.