Heeft u plannen waar u subsidie van de gemeente voor aan wilt vragen? Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. In alle gevallen kan de gemeente alleen subsidie toekennen wanneer er een subsidieplafond voor dat thema beschikbaar gesteld is, wanneer er in dat subsidieplafond nog budget beschikbaar is en wanneer de aanvraag aansluit bij de eisen en/of het beleid op dat thema. Daarnaast gelden de regels uit de Algemene Subsidieverordening.

Jaarlijkse subsidie

De gemeente kent allereerst jaarlijkse (structurele) subsidies. Deze bijdragen aan organisaties zijn niet voor een speciaal project, maar voor een kalenderjaar. Jaarlijkse subsidie moet daarom ook aangevraagd worden vóór 1 juni in het jaar voorafgaand op het jaar waarvoor de subsidie gevraagd wordt. Subsidie voor 2024 moet u dus vóór 1 juni 2023 aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden: aanvraagformulier.

De jaarlijkse subsidies worden vastgelegd in het Subsidiejaarprogramma. Het Subsidiejaarprogramma 2023 vindt u hier.

Eenmalige subsidie

Naast structurele subsidies zijn er incidentele subsidies. Deze zijn bedoeld voor een bepaald project of activiteit, niet voor structurele activiteiten. Een eenmalige subsidie moet u (tenzij in een regeling anders besloten is) acht weken voor aanvang van de activiteit aanvragen, met dit formulier.

Er zijn verschillende budgetten waar u aanspraak op kunt maken voor een eenmalige subsidie, onder meer:

 • Cofinancieringsbudget, bedoeld voor een gemeentelijke bijdrage aan projecten waarvoor ook subsidie aangevraagd wordt vanuit bijvoorbeeld Iepen Mienskips Fûns(externe link)
 • Onderwijsachterstandenbeleid, zie uitvoeringsregeling.
 • Isolatiesubsidie
 • Welzijnsbudgetten, opgenomen in het Subsidiejaarprogramma: 
  • Divers, waaronder stimuleringsbeleid publicaties, deskundigheidsbevordering, jubilea, congressen etc.
  • Knelpunten: incidentele knelpunten of onverwachte ontwikkelingen
  • Vrijwilligersbeleid
 • Lokaal Sportakkoord (de link hiervan volgt binnenkort).

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor gemeentelijke subsidie? Neem dan vooral even contact op, we denken graag met u mee!

Aanvraagformulieren subsidies

Hieronder vindt u de aanvraagformulieren voor de eenmalige, en jaarlijkse subsidie. 

Welzijnsbudgetten

In het Subsidiejaarprogramma is een aantal budgetten op het gebied van welzijn opgenomen. Voor deze budgetten kunt u een eenmalige subsidieaanvraag indienen. Meer informatie over de verschillende budgetten vindt u hieronder.

Welzijnsbudgetten 2023

OAB subsidie: subsidie ter uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid.

De doelstelling van het OAB is dat ieder kind, ongeacht zijn of haar sociaal economische afkomst, zijn of haar potentie ten volle kan benutten. Deze doelstelling valt in de praktijk uiteen in twee componenten:

 • Het voorkomen en bestrijden van absolute leer- en ontwikkelachterstanden (met name taalachterstanden) bij kinderen met een achterstandspositie en zo onderpresteren ten opzichte van hun potentie voorkomen.
 • Het bevorderen van gelijke onderwijsloopbaanmogelijkheden (naar potentie) voor leerlingen met een minder gunstige achtergrond (relatieve achterstanden).

Uitvoeringsregeling Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)