Wat is het?

Wilt u een kampvuur maken op het strand of snoeiafval verbranden op uw terrein? Voor het stoken van vuur heeft u een ontheffing van het algemeen verbod nodig. Voor het aanvragen van een kampvuur ontheffing kunt u op de knop ''Online kampvuurontheffing aanvragen'' klikken. Bij een rook- en stookverbod worden er geen kampvuurontheffingen verstrekt.

Voor het aanvragen van een ontheffing voor het verbranden van snoeiafval, kunt u een ontheffing aanvragen via gemeente@terschelling.nl. Daarbij noemt u dan locatie of perceelnummer waar u dit graag zou willen verbranden. Daarnaast ontvangen wij graag uw adresgegevens zodat wij weten waar de ontheffing naar toe gestuurd mag worden.

Direct regelen kampvuurontheffing

Online kampvuurontheffing aanvragen

Let op: Even geduld, na de betaling van de ontheffing tot u wordt teruggeleid naar de website.

Voor het houden van een kampvuur moet de wind aflandig zijn ( dus richting zee waaien) en niet harder zijn dan 5 BFT. Houdt hier rekening mee bij het aanvragen van uw kampvuur ontheffing. U kunt alleen een kampvuur ontheffing aanvragen voor het strand tussen strandpaal 7 en 8 of tussen strandpaal 18 en 19. Een kampvuurvergunning kan vanaf 3 dagen van tevoren geboekt worden.

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedragen € 17,55.

Direct regelen ontheffing verbranden snoeiafval

Vraag hier direct uw ontheffing aan voor het verbranden van uw snoeiafval. 

Online aanvragen ontheffing verbranden snoeiafval

Hoe werkt het?

Algemeen verbod

De Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de open lucht.

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen of fakkels, of als het een vuur betreft ten behoeve van koken, bakken en braden, zoals bijvoorbeeld een barbecue.

Voorwaarden

Aan de te verlenen ontheffing worden voorschriften verbonden, bijvoorbeeld met betrekking tot een in acht te nemen minimumafstand tot gebouwen of een bos, of met betrekking tot de materialen die u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.

Voor het strand geldt dat er op twee plaatsen een kampvuur mag worden gemaakt. Ten oosten van de strandovergang van Oosterend en ten westen van de strandovergang van West aan Zee. De wind moet daarbij aflandig zijn ( dus richting zee waaien) en niet harder zijn dan 5 BFT.

Wat moet ik doen?

Een kampvuurvergunning dient aangevraagd te worden op de dag van gebruik. In de aanvraag moeten de volgende zaken vermeld staan:

 • De locatie van het vuur.
 • De datum, starttijd en tijdsduur van het vuur.
 • De te gebruiken materialen.

Gronden om de ontheffing te weigeren zijn:

 • Het belang van de openbare orde en veiligheid.
 • Bescherming van de woon- en leefomgeving.
 • Bescherming van flora en fauna.
 • Voorkomen van hinder.

Als de beslissing van de gemeente negatief is en u kunt zich daar niet in vinden, dan heeft u tot zes weken nadat u de beslissing ontving de mogelijkheid om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Meer informatie

Voorschriften

 1. Het kampvuur dient plaats te vinden tussen strandpaal 7 en 8 of tussen strandpaal 18 en 19;
 2. Het kampvuur moet op tenminste 50 meter vanaf de duinvoet worden gehouden;
 3. De hoeveelheid te verbranden hout mag niet groter zijn dan 1 x 1 meter, en niet hoger dan 1 meter. Er mag niet meer dan 1 hoop hout gelijktijdig worden verbrand;
 4. Voor het stoken van het kampvuur mag uitsluitend onbewerkt hout gebruikt worden. Het gebruik van olie en benzine is verboden;
 5. Het kampvuur mag alleen plaatsvinden bij een aflandige windrichting. De wind mag niet sterker zijn dan 5 Beaufort (matige wind);
 6. Na beëindiging van het kampvuur moeten de smeulende resten van het vuur gedoofd worden met zand en wel zodanig dat derden zich er niet aan kunnen branden;
 7. Afval dient in de daarvoor bestemde containers bij de strandovergangen gedeponeerd te worden;
 8. Aanwijzingen van de politie of toezichthouder/BOA van Staatbosbeheer of de gemeente Terschelling dienen stipt te worden opgevolgd;
 9. De ontheffinghouder vrijwaart de gemeente voor alle vorderingen welke derden kunnen doen gelden tot vergoeding van schade, welke in enig opzicht met het gebruikmaken van deze ontheffing in verband staat.

Niet naleving van deze voorschriften kan leiden tot het intrekken van de ontheffing.