De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken:

Hoofdlijnen beleid bepalen

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen (kaders) van het gemeentelijk beleid.
De raad buigt zich over onderwerpen die voor de gemeente of inwoners van belang zijn. De raad besluit over voorstellen bij meerderheid van stemmen.
Daarnaast stelt de raad de gemeentebegroting vast en bepaalt daarmee op hoofdlijnen waaraan het college het geld uitgeeft.

Inwoners vertegenwoordigen

De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente in het gemeentebestuur. Raadsleden weten wat er speelt en leeft in de gemeente. Raadsleden en raadsfracties maken steeds afwegingen van de belangen van de inwoners, bedrijven en organisaties bij het nemen van besluiten in de raad. Iedere politieke fractie in de raad doet dit vanuit zijn eigen politieke visie.

Controleren dagelijks bestuur

De raad bestuurt op hoofdlijnen en controleert de uitvoering van beleid en afspraken door het dagelijks bestuur, het college van B&W.