Op Terschelling is zondag rond de 24 mm neerslag gevallen. Vanwege een stroomstoring vannacht in de beide combigemalen Kinnum en Lies op het eiland heeft Wetterskip Fryslân minder water kunnen afvoeren dan gewenst. Dit leidt op sommige plekken tot wateroverlast in de polders. De bodem is nog steeds verzadigd waardoor bij flinke neerslag de waterstand in de poldersloten snel oploopt. Inmiddels kunnen we weer volop water afvoeren, zowel door goede spuimogelijkheden als met inzet van de gemalen. We verwachten daarom dat de waterstanden snel weer op het normale peil zijn.

In heel het beheergebied, Fryslân en het Groninger Westerkwartier, heeft het dit weekend veel geregend. De poldergemalen voeren volop water af naar de boezem; het stelsel van meren en kanalen. De waterstand op de boezem zal hierdoor licht stijgen. Met inzet van het Hooglandgemaal en goede spuicapaciteit kan Wetterskip Fryslân voldoende water afvoeren om de boezem in de loop van week te laten dalen naar het reguliere peil van -52 cm N.A.P.

Overlast of schade?

Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).

Wateroverlast in en rondom je huis

Heb je wateroverlast in en rondom je huis, bijvoorbeeld grondwater in je kelder of kruipruimte? Of water dat omhoogkomt in je toilet, douche of gootsteen? Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van overlast door grondwater in en rondom je huis. Is er regenwater dat op straat blijft staan? Dan is waarschijnlijk een afvoerput verstopt. Meld dit bij de gemeente. Die kan de verstopping repareren. Wateroverlast buiten de bebouwde kom kun je bij ons melden.