Wat is het?

Ieder voorjaar ontvangt u de aanslag gemeentelijk belastingen en de WOZ beschikking van uw pand(en). U krijgt deze post digitaal in uw Berichtenbox van MijnOverheid.nl(externe link), als u zich hiervoor heeft aangemeld. Mocht u dit niet geregeld hebben, dan ontvangt u de aanslag per post. Elk jaar bepaalt de gemeente de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit wordt de WOZ-waarde (Wet onroerende Zaakbelasting) genoemd. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van andere heffingen van het Rijk en het waterschap en van de onroerendezaakbelasting (OZB).

In dit filmpje(externe link) vindt u meer informatie over de stijgende WOZ-waarde in 2023. Dit filmpje is gemaakt door de Waarderingskamer(externe link). De Waarderingskamer is de onafhankelijke toezichthouder op het gebied van de WOZ. 

U kunt een taxatieverslag van uw onroerende zaak opvragen in uw MijnOverheid(externe link). U kunt ook een taxatieverslag opvragen bij de gemeente. Het aanvraagformulier vindt u aan onderaan deze pagina.

Op het taxatieverslag staan de voor de taxatie belangrijke kenmerken van uw object. Ook staan er een aantal woningen vermeld die zijn verkocht rond de waardepijldatum, met de belangrijkste kenmerken van deze woningen en de WOZ waarde. Daarmee kunt u controleren of de waarde overeenstemt met het marktniveau.

Hoe werkt het?

 1. De gemeente bepaalt één keer per jaar de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). Dit heet een WOZ-tijdvak.
 2. Het huidige WOZ-tijdvak geldt voor de periode 1-1-2023 tot 31-12-2023.
 3. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning had op het tijdstip één jaar voor het begin van het tijdvak. Deze datum heet de waarde peildatum. De waarde peildatum van een woning in het WOZ-tijdvak 2023 is dus de waarde van die woning op  1-1-2022.

Wat moet ik doen?

 1. Op de aanslag gemeentelijke belastingen vindt u de WOZ waarde. Als er meerdere eigenaren zijn van een woning, pand of van grond, dan stuurt de gemeente de aanslag en de WOZ waarde naar één van de eigenaren.
 2. Als u de WOZ waarde heeft gekregen kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaalt.
 3. Het is belangrijk dat u de WOZ waarde goed controleert. De waarde wordt voor een jaar vastgesteld en wordt gebruikt om de hoogte van verschillende andere belastingen te bepalen. 
 4. Als u het niet eens bent met de vastgestelde hoogte van de WOZ-waarde dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen.
 5. Als u een bezwaar indient tegen de WOZ waarde, dient u automatisch ook bezwaar in tegen de aanslag OZB. Dit geldt andersom ook. 
  Let op: als u bezwaar indient betekent dit niet dat u niet hoeft te betalen. U moet de aanslag betalen. Mocht naar aanleiding van uw bezwaar de WOZ waarde naar beneden worden bijgesteld ontvangt u het teveel betaalde geld terug.

Direct regelen

U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk, per fax of via DigiD indienen. 

Opvragen kopie OZB aanslag, WOZ beschikking of taxatieverslag(externe link)

Bezwaar WOZ en Belastingen(externe link)

Meer informatie

Wat houdt de WOZ-waarde in?

De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op die datum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

Bepaling WOZ-waarde

 1. De meeste gemeenten huren voor de waardebepaling een taxatiebureau in. Sommige gemeenten voeren de taxaties zelf uit.
 2. Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zoals een garage of een schuur zijn.
 3. Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn maar het zijn woningen die qua ligging, bouw, onderhoudstoestand en dergelijke op elkaar lijken.
 4. Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken. U kunt uw bezwaar eveneens digitaal indienen via de webwinkel van de gemeente. Zie de verwijzing in het hoofdstuk "verwijzingen".

In het bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 1. Uw naam en adres.
 2. Adres van het betreffende pand.
 3. Het biljetnummer van het aanslagbiljet
 4. De reden van uw bezwaar.
 5. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend

Beschikking voor nieuwe belanghebbende:

Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar en/of gebruiker), kunt u een verzoek doen om een WOZ-beschikking te ontvangen. Deze beschikking is voor bezwaar vatbaar.

WOZ beschikking voor bewoners van een huurwoning:

Dit jaar ontvangen de bewoners van een huurwoning ook een WOZ beschikking. Deze staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Dit is een gevolg van de recente wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS).

Het nieuwe puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) geldt per 1 oktober 2015. Het is alleen van toepassing voor zelfstandige sociale huurwoningen in de gereguleerde huursector.

Bij bestaande huurcontracten leidt het nieuwe puntensysteem niet tot een extra huurverhoging. De verhuurder moet zich in dat geval houden aan de wettelijk vastgelegde huurverhoging. Het kan bij nieuwe contracten leiden tot het optrekken van de huur tot de maximale huurprijsgrens.

Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten. Dat zijn huurcontracten in de vrije sector waarbij de maandelijkse huur hoger is dan de liberalisatiegrens. In 2023 is dit € 808,06.

De WOZ waarde wordt gebruikt om de maximale huurprijs te berekenen. Ongeveer 25% van de maximale huurprijs wordt beïnvloed door de WOZ waarde. Om die reden ontvangt ook iedereen die volgens de gemeentelijke belastingadministratie een huurder van een woning is een WOZ beschikking.

De gemeente heeft geen inzicht in de huurprijzen. De gemeente kan dus niet bepalen of de WOZ waarde voor u van belang is of niet. Daarvoor kunt u contact opnemen met uw verhuurder. Op de website www.huurcommissie.nl(externe link) kunt u nadere informatie vinden over huurprijzen en het puntensysteem.

U kunt langs deze weg elektronisch bezwaar maken tegen de waardebepaling van een woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond.

Bezwaar maken

 1. U maakt bezwaar via de volgende link: Bezwaar WOZ en Belastingen Terschelling(externe link);
 2. U logt in met uw DigiD;
 3. Uw gegevens zijn al zoveel mogelijk ingevuld. Controleer of deze juist zijn;
 4. U selecteert waartegen u bezwaar maakt en legt uit waarom;
 5. Tenslotte verstuurt u uw bezwaarschrift.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en een uitleg hoe wij uw bezwaar verder gaan behandelen.